VIZSGA MENETE

A BESZÉDKÉSZSÉG RÉSZVIZSGÁN

A vizsgázó az e-mailben küldött vizsgaértesítőjén feltüntetett vizsgaidőpont előtt 30 perccel köteles megjelenni a vizsga helyszínén.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázó köteles kikapcsolni a mobiltelefonját, amit azután szíveskedjen nem látható helyre eltenni.

A vizsgázó kizárólag a személyazonosságát igazoló, érvényes, arcképes okmány (személyigazolvány, útlevél, diákigazolvány, tartózkodási engedély, új típusú jogosítvány) bemutatásával kezdheti meg a vizsgát, melyet az egyik vizsgáztatónak köteles bemutatni.

A beszédkészség vizsgarészről, amennyiben a vizsgázó a jelentkezési lapján hozzájárult, hangfelvétel készül. Amennyiben a vizsgázó a hangfelvétel tényéhez nem járul hozzá, a vizsga háromtagú bizottság előtt bonyolítandó le.

A vizsga bevezető beszélgetését követően a vizsgázó egy 3 részfeladatból álló tételt húz.

A vizsgabizottság a vizsga befejeztével leadja az irodában az értékeléseket, az iroda kifüggeszti a kódszámok alapján a beszédkészség vizsgarész eredményeit.

 

A BESZÉDÉRTÉS RÉSZVIZSGÁN

A vizsgázó az e-mailben küldött vizsgaértesítőjén feltüntetett vizsgaidőpont előtt 30 perccel köteles megjelenni a vizsga helyszínén.

A vizsgaterembe való behívásnál és beültetésnél a vizsgázónak szükséges felmutatni a személyazonosságát igazoló, érvényes, arcképes okmányát (személyigazolvány, útlevél, diákigazolvány, tartózkodási engedély, új típusú jogosítvány), valamint vizsgabehívóját, melyet e-mailben küld ki a vizsgahely.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázó köteles kikapcsolni a mobiltelefonját, amit azután szíveskedjen nem látható helyre eltenni.

A vizsgahely adott vizsgahelyszínén a vizsga feladatlapokat tartalmazó csomagok (sértetlenségét, sérült vagy bontott) állapotát, a felbontás helyét, időpontját a teremben levő első és utolsó vizsgázó igazolja aláírásával.

A borítékra, amiben a vizsgázók a vizsgaanyagokat megkapják, írják fel az azonosítási kódjukat, illetve minden egyes papíron, amin dolgoznak kötelesek feltüntetni azt. A vizsgakóddal el nem látott vagy hibás kódú vizsgázói lapokért a vizsgaközpont felelősséget nem vállal. A vizsgázó ne tüntesse fel a nevét a lapokon vagy a borítékon!

A beszédértés részvizsgán a szótár használata nem megengedett. 

Formai követelmények:
Kizárólag a tollal írt vizsgadolgozatok érvényesek, a ceruzával írtak nem értékelhetőek.
Minden vizsgázó a saját érdekében szíveskedjék olvashatóan írni.

A vizsga befejeztével a vizsgázók az írást befejezik, a felügyelők a dolgozatokat egyesével összeszedik és ellenőrzik, hogy a vizsgázó a borítékra rávezette-e a kódszámát és a vizsgadolgozatokat rendben találta a borítékban. A termet az ellenőrzés alatt nem hagyhatják el a vizsgázók.

A vizsgázó kizárására kerülhet sor, bármilyen segédeszköz használata esetén, vagy ha másik vizsgázónak segítséget nyújt.

 

AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁN

A vizsgázó az e-mailben küldött vizsgaértesítőjén feltüntetett vizsgaidőpont előtt 30 perccel köteles megjelenni a vizsga helyszínén.

A vizsgaterembe való behívásnál és beültetésnél a vizsgázónak szükséges felmutatni a személyazonosságát igazoló, érvényes, arcképes okmányát (személyigazolvány, útlevél, diákigazolvány, tartózkodási engedély, új típusú jogosítvány), valamint vizsgabehívóját, melyet e-mailben küld ki a vizsgahely.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázó köteles kikapcsolni a mobiltelefonját, amit azután szíveskedjen nem látható helyre eltenni.

A vizsgahely adott vizsgahelyszínén a vizsga feladatlapokat tartalmazó csomagok (sértetlenségét, sérült vagy bontott) állapotát, a felbontás helyét, időpontját a teremben levő első és utolsó vizsgázó igazolja aláírásával.

A borítékra, amiben a vizsgázók a vizsgaanyagokat megkapják, írják fel az azonosítási kódjukat, illetve minden egyes papíron, amin dolgoznak kötelesek feltüntetni azt. A vizsgakóddal el nem látott vagy hibás kódú vizsgázói lapokért a vizsgaközpont felelősséget nem vállal. A vizsgázó ne tüntesse fel a nevét a lapokon vagy a borítékon!

Az írásbeli vizsgarész - olvasáskészség, íráskészség, közvetítés - feladatainak megoldásához kizárólag egy- vagy kétnyelvű, általános vagy szaknyelvi könyvkiadó által kiadott nyomtatott szótár használata megengedett, az egyéb segédeszköz használatán tetten ért vizsgázót a teremfelügyelő a vizsgából kizárja. Az akkreditált nyelvvizsgákon nem használható tankönyvekhez készült vagy kurzustananyag kiegészítéseként kiadott szójegyzék, szószedet. 

Formai követelmények:

  • Kizárólag a tollal írt vizsgadolgozatok érvényesek, a ceruzával írtak nem értékelhetők.
  • Kérünk minden oldalon két-két centiméter margót hagyni, hogy az a javítási kívánalmaknak megfeleljen.
  • Kérjük a levél (íráskészség), illetve a fordítás (közvetítés) részeket külön-külön lapra írni.
  • Az olvasáskészség feladatnál kérjük, hogy a feladatlapon dolgozzanak.
  • Az olvasáskészség feladatlapján végleges megoldásként kizárólag a feladat megfelelő helyein levő megoldásokat fogadjuk el. A beírt megoldáson módosítani nem lehet, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.
  • Minden vizsgázó a saját érdekében szíveskedjék olvashatóan írni. A vizsga során készített piszkozatokat be kell adni, ezek javításra nem kerülnek. Kérjük, a lapon tüntesse fel, hogy piszkozat.

A terem esetleges elhagyására kizárólag egészségügyi okok miatt kerülhet sor. Ezt a vizsgázó a teremfelügyelőnek kézfeltartással jelezze. A teremfelügyelő távozáskor beszedi, visszaérkezéskor visszaadja a dolgozatot, és a távozás illetve visszaérkezés időpontját a Beeresztő listán rögzíti.

A vizsga befejeztével a teremfelügyelő által jelzett időpontban a vizsgázók az írást befejezik, a felügyelők a dolgozatokat egyesével összeszedik és ellenőrzik, hogy a vizsgázó a borítékra rávezette-e a kódszámát és a vizsgadolgozatokat rendben találta a borítékban. A termet az ellenőrzés alatt nem hagyhatják el a vizsgázók.

A vizsgázó kizárására kerülhet sor, nem megfelelő nyomtatott szótár, segédeszköz használata esetén, vagy ha másik vizsgázónak segítséget nyújt, ill. ha nem kapcsolja ki mobiltelefonját, ill. ha bármilyen eszközt egy másik vizsgázónak átad.

Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat a vizsgázó a teremfelügyelőtől kérdezze meg.